Nalatenschap - Notaris - Notarissen - Notaristarieven - Notariskosten - Notaris .se - Notaris.se

NOTARIS .SE

Notaris .SE - dé Search Engine


Notaris .SE :: nalatenschap

Notaris .se: dé website voor alle juridische onderwerpen die met notarissen te maken hebben! Gebruik de search engine (zoekmachine), kies een 'Hoofdonderwerp' in de linkerkolom of selecteer direct het onderwerp van jouw keuze. Notaris .se maakt het makkelijk!

Nalatenschap

Nalatenschap :: Gerelateerde onderwerpen: afwikkeling nalatenschap , beneficiair aanvaarden , beneficiaire aanvaarding , erfenis , nalatenschap aanvaarden , nalatenschap afwikkelen , nalatenschap buitenland , nalatenschap weigeren

nalatenschap: algemene informatie

Nalatenschap afwikkelen kun je overlaten aan je notaris. Bij het afwikkelen van een nalatenschap kan je notaris namelijk als contactpersoon optreden tegenover de vele instanties waar je mee te maken krijgt.

Alle lopende contracten uit de nalatenschap moeten worden beëindigd, schulden uit de nalatenschap moeten worden afgelost en zo zijn er nog allerlei andere zaken die voor de afwikkeling van de nalatenschap nodig zijn. Ook zal de notaris aktes opstellen, zoals een verklaring van erfrecht en je kunt zelfs de successieaangifte door je notaris laten doen.

nalatenschap: de verklaring van erfrecht

Je notaris maakt na het overlijden een verklaring van erfrecht op. Dit is de verklaring van de notaris waarin o.a. staat welke personen erfgenaam van de erflater zijn en of de erflater een testament heeft opgemaakt. De verklaring van erfrecht is bijvoorbeeld nodig om over de bankrekeningen van de overledene te kunnen beschikken in het geval dat de bank de rekeningen na het overlijden heeft geblokkeerd. Er zijn veel meer gevallen waarbij de verklaring van erfrecht noodzakelijk is. Denk o.a. aan levensverzekeringen.

Als je naar je notaris gaat om een verklaring van erfrecht te laten maken, neem dan in ieder geval je legitimatiebewijs en de verklaring van overlijden van de erflater mee. Neem contact op met je notaris om erachter te komen welke informatie je nog meer dient te verstrekken om de nalatenschap af te kunnen wikkelen.

nalatenschap: erfgenamen

Afwikkeling nalatenschap: De notaris heeft om te beginnen de persoonsgegevens van de overledene en eventueel de persoonsgegevens van familieleden van de overledene nodig.

Hiervoor raadpleegt de notaris het bevolkingsregister en zo nodig de naaste familie.
Als de erfgenamen zijn vastgesteld:
Erfgenamen kunnen de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Klik op iedere optie om te kijken wat daarvan de voor- en nadelen zijn.
Sommige erfgenamen hebben speciale rechten met betrekking tot de nalatenschap. Lees bijvoorbeeld over de wettelijke-verdeling en de periode van 3 maanden waarbinnen deze, indien gewenst, door de langstlevende echtgenoot ongedaan moet worden gemaakt.

nalatenschap: heeft de overledene een testament opgemaakt?

Om erachter te komen of de erflater een testament heeft opgemaakt, doet de notaris onderzoek bij het centraal testamentenregister te 's Gravenhage. Als de notaris een testament heeft gevonden dat de overledene heeft opgemaakt, dan controleert hij/zij of dat het enige óf meest recente testament is. Indien dit het geval is, kan de notaris de afgifte van de verklaring van erfrecht inschrijven in het Boedelregister bij de rechtbank.

nalatenschap: legaten

Het kan zijn dat de erflater in zijn testament heeft opgenomen dat bepaalde personen of instellingen, de legatarissen (zoals goede doelen) bijv. een voorwerp, geldsom of een recht krijgen toegewezen. Zo'n testamentaire beschikking wordt een 'legaat' genoemd. Er zijn twee manieren om in de nalatenschap legaten te betrekken. Legaten kunnen door de erflater zijn opgenomen in het testament, of de erflater kan een codicil hebben opgemaakt.

De erfgenamen zijn verplicht het legaat te leveren aan de legataris, maar als het gelegateerde voorwerp, recht of geldsom niet meer bestaat ten tijde van het openvallen van de nalatenschap, dan houdt deze verplichting op en krijgt de legataris niets.

nalatenschap: is er een executeur benoemd?

De erflater kan in het testament een executeur hebben benoemd.

Een executeur heeft vele functies, maar de belangrijkste daarvan is wel dat de executeur verregaande bevoegdheden kan worden toegekend in het testament en daardoor kan de executeur handelingen uitvoeren als de erfgenamen het niet eens zijn. Ook als de erfgenamen het wel eens zijn is een executeur de juiste persoon om in overleg met alle erfgenamen handelingen uit te voeren, zodat later tijdens het verdelen van de nalatenschap geen moeilijkheden ontstaan.

De executeur is verplicht tot het maken van een overzicht van de nalatenschap in zijn gehele omvang.

Ook is de executeur bevoegd tot het doen van de aangifte van het recht van successie.

Aan het eind van de afwikkeling van de nalatenschap moet de executeur rekening en verantwoording afleggen aan alle erfgenamen. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

nalatenschap: de erfgenamen vertegenwoordigd

De erfgenamen hebben een gezamenlijk recht op de nalatenschap en kunnen uitsluitend gezamenlijk beslissen over handelingen die nodig zijn voor de afwikkeling van de nalatenschap. Om de nodige handelingen vloeiender te laten verlopen, kunnen de erfgenamen gezamenlijk één persoon aanwijzen om namens hen te handelen. Dit gebeurt door het geven van een algemene of beperkte volmacht, opgemaakt door de notaris. De gevolmatigde persoon hoeft geen erfgenaam te zijn.

nalatenschap: aangifte successierecht

De erfgenamen moeten belasting betalen over datgene dat ze erven uit de nalatenschap. Deze belasting wordt 'recht van successie' genoemd. Om de successierechten over de nalatenschap te voldoen, moet binnen 8 maanden na het overlijden de aangifte voor het successierecht worden ingediend bij de belastingdienst. In de successieaangifte moeten de schulden en bezittingen uit de nalatenschap worden aangegeven, alsmede polissen en pensioenrechten. Ook vrijstellingen en de mate van verwantschap spelen hierbij een rol. De successieaangifte kun je door je notaris laten opmaken.

De belastingdienst zal in reactie op de successieaangifte een aanslag opleggen, die binnen 2 maanden moet worden voldaan.

nalatenschap: verdeling

De nalatenschap kan worden verdeeld nadat de definitieve aanslag voor het successierecht door de belastingdienst is vastgesteld en alle erfgenamen het met de wijze van verdeling van de nalatenschap eens zijn. Indien de erfgenamen het niet eens kunnen worden over de verdeling van de nalatenschap, dan kan elke erfgenaam afzonderlijk een verdeling van de nalatenschap bij de rechter afdwingen. Lees ook over de regeling van de zogenaamde wettelijke verdeling, met betrekking tot de langstlevende echtgenoot.

nalatenschap: hoe lang duurt het afwikkelen?

Nalatenschap afwikkelen is geen gemakkelijke klus. Je moet er dan ook vanuit gaan dat het minstens een half jaar gaat duren en bij een ingewikkelde nalatenschap kunnen er zelfs meerdere jaren overheen gaan alvorens de nalatenschap volledig is afgewikkeld.

Nalatenschap :: Gerelateerde onderwerpen: afwikkeling nalatenschap , beneficiair aanvaarden , beneficiaire aanvaarding , erfenis , nalatenschap aanvaarden , nalatenschap afwikkelen , nalatenschap buitenland , nalatenschap weigeren

Kies een onderwerp uit deze lijst voor meer informatie:


Later nog eens terug komen op notaris .se?
Voeg notaris .se toe aan de favorieten van
je browser
door hier te klikken.
Notaris .se: jouw notaris site!

Zoekt u ook eens op: nalaten schap , nalating , nalatingschap , naletenschap , verdeling nalatenschapDisclaimer: Hoewel wij onze best doen de gegevens op deze site zo goed
mogelijk geupdate te houden, zijn wij niet aansprakelijk voor
onjuistheden en fouten op deze site.

© 2006 Notaris.SE
- contact: info *apenstaartje* notaris *punt* se